Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów spoza sektora finansów publicznych – REWITALIZACJA
Piątek2018/08/17

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów spoza sektora finansów publicznych – REWITALIZACJA

Powiat Bieszczadzki ogłasza otwarty nabór Partnera/ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenn i społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Konkurs na wybór Partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431).

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Partnerami w projekcie mogą być następujące podmioty:

1)      jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

2)      jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

3)      jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

4)      Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

5)      partnerzy społeczni i gospodarczy,

6)      jednostki naukowe,

7)      szkoły wyższe,

8)      instytucje kultury,

9)      kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

10)   spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe, TBS,

11)   przedsiębiorstwa komunalne / Skarbu Państwa,

12)   porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: Park Historyczno-Dydaktyczny 'Rafineria Kultur"

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

1)      Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa;

2)      Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe);

3)      Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze;

4)      Proponowany zakres merytoryczny przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji;

5)      Zgodność podmiotu z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Nabór Partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 17.08.2018 r. do 10.09.2018 r. do godz. 10:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór na Partnera w projekcie rewitalizacyjnym” osobiście, listownie lub kurierem na adres: Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 134711011, e-mail

Szczegóły określa regulamin naboru.

 

Załączniki:

1)      Wzór oferty

2)      Regulamin konkursu

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505