Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
X Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Czwartek2019/06/13

X Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego odbędzie się 28 czerwca  2019 r.  o godzinie 9.00 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z  IX Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

4.    Informacja z pracy Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w okresie międzysesyjnym.

5.    Przedstawienie raportu o stanie powiatu Bieszczadzkiego za 2018 rok.

6.    Debata nad raportem o stanie powiatu bieszczadzkiego za 2018 rok

a.  Głosy radnych;
b.  Głosy mieszkańców.

7.    Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego wotum zaufania.

8.    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2018 r.

9.    Informacja o stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego za 2018r.

10.    Prezentacja Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.

11.    Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. oraz przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 r.

12.    Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.

13.    Dyskusja i głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)    rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Bieszczadzkiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.,

2)  absolutorium dla Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego za 2018 r.

14.    Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja oraz głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)    wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.
2)    wyposażenia w majątek trwały Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych

3)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  za 2018 rok,

15.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.

16.    Interpelacje i pytania radnych.

17.     Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

18.    Sprawy różne.

19.    Zakończenie obrad sesji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505