Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Konsultacje ws. Programu współpracy z NGO
Środa2019/10/16

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego ogłasza konsultacje Programu współpracy z NGO na rok 2020:

  1. CEL KONSULTACJI: uzyskanie opinii oraz uwag organizacji pozarządowych na temat projektu: pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
  2. PRZEDMIOT KONSULTACJI: projekt pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  3. TERMIN KONSULTACJI: od 16 października 2019 r. do 29 października 2019 r. UWAGA!!! Przedłuża sie termin konsultacji do 7 listopada 2019r.
  4. FORMA KONSULTACJI: opinie i uwagi należy składać w terminie do dnia 7 listopada 2019 r. poprzez składanie wypełnionego formularza opinii lub uwag stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;

    Formularz można składać w następujących formach:

1)      elektronicznej na adres e-mail:

2)      pisemnie na adres; Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne

3)      faxem na numer: 13 471 10 73

4)      osobiście na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne w godzinach pracy urzędu.

O zachowaniu terminu złożenia opinii i uwag decyduje data wpływu formularza do urzędu.

Formularze opinii i uwag nadesłane po terminie mogą zostać nieuwzględnione. Nie przedstawienie opinii w terminie, o którym mowa oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Konsultacje w sprawie projektu pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

 

UWAGA!!!

INFORMACJA O WPROWADZENIU ZMIANY DO PROJEKTU

„Programu współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

 

Informacja o wprowadzeniu zmiany do projektu „Programu współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Bieszczadzkiego oraz  wywieszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych poprzez dodanie w § 9 informacji o planowanych środkach przeznaczonych na realizację programu w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Paragraf 9 po zmianach otrzymuje brzmienie:  

§ 9

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH

NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Wysokość środków planowanych na realizację Programu w 2020 roku wynosi:

1) w zakresie turystyki i kultury - 20 000,00 zł

2) w zakresie kultury fizycznej i sportu - 4 000,00 zł

3) w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 60060,00 zł

4) w zakresie edukacji prawnej - 1980,00 zł

2. Ostateczną kwotę środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi

uchwała budżetowa na 2020 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner E-usługi
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności