Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Piątek2017/11/17

 

OGŁOSZENIE

 o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 r. przez organizację pozarządową prowadzą działalność pożytku publicznego.

 Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

 W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.

 Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłanie go drogą pocztową lub złożone bezpośrednio w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38‑700 Ustrzyki Dolne w terminie do dnia 24.11.2017r. do godz. 14:00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych potwierdzona pieczęcią wpływu. Nie będą rozpatrywane Zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną lub faxem.

 Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

 W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów z jednej organizacji, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

 Kandydat na członka komisji konkursowej zobowiązany jest zapoznać się z warunkami otwartego konkursu ofert określonymi w ogłoszeniu o tym konkursie jak również z przepisami prawa regulującymi zasady zlecania zadań publicznych i udzielania dotacji, w tym w szczególności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505