Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowch
Poniedziałek2018/01/29

STAROSTA BIESZCZADZKI

na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d oraz 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) i §12 Uchwały Nr XXXVII/216/2017 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

ogłasza

nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w roku 2018.

I. Kandydaci na członków komisji konkursowych

1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać i udzielać rekomendacji kandydatom następujące podmioty, zwane dalej w ogłoszeniu i formularzu podmiotami uprawnionymi:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie tj.:

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

b)   stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

c)    spółdzielnie socjalne;

d)   spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać następujące warunki:

1) posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,

2) posiadać wiedzę w zakresie funkcjonowania sektora pozarządowego,

3) posiadać wiedzę z zakresu obszaru tematycznego, w którym będą dokonywać oceny ofert,

4) posiadać doświadczenie w ocenie projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych,

5) uczestniczyć w działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

 

II. Powołanie i udział w pracach komisji konkursowych

  1. Komisje konkursowe powoływane są w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego, w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, uwzględniając obszar danego konkursu, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 roku (istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji).
  2. W skład komisji konkursowych nie będą powoływani reprezentanci podmiotów uprawnionych, biorących udział w danym postępowaniu konkursowym lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
  3. Do członków komisji konkursowych, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
  4. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

III. Zgłaszanie kandydatów

  1. Wypełniony formularz zgłoszenia stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul Bełskiej 22 lub przesłaćna adres: Starostwo Powiatowe
    w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne.
  2. Termin składana zgłoszeń: 16 lutego 2017 r. (liczy się data wpływu).
  3. Kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o dokonanym wyborze.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji pod nr tel. 13 471 25 11.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505