Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowch
Poniedziałek2018/01/29

STAROSTA BIESZCZADZKI

na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d oraz 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) i §12 Uchwały Nr XXXVII/216/2017 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

ogłasza

nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w roku 2018.

I. Kandydaci na członków komisji konkursowych

1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać i udzielać rekomendacji kandydatom następujące podmioty, zwane dalej w ogłoszeniu i formularzu podmiotami uprawnionymi:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie tj.:

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

b)   stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

c)    spółdzielnie socjalne;

d)   spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać następujące warunki:

1) posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,

2) posiadać wiedzę w zakresie funkcjonowania sektora pozarządowego,

3) posiadać wiedzę z zakresu obszaru tematycznego, w którym będą dokonywać oceny ofert,

4) posiadać doświadczenie w ocenie projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych,

5) uczestniczyć w działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

 

II. Powołanie i udział w pracach komisji konkursowych

  1. Komisje konkursowe powoływane są w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego, w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, uwzględniając obszar danego konkursu, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 roku (istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji).
  2. W skład komisji konkursowych nie będą powoływani reprezentanci podmiotów uprawnionych, biorących udział w danym postępowaniu konkursowym lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
  3. Do członków komisji konkursowych, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
  4. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

III. Zgłaszanie kandydatów

  1. Wypełniony formularz zgłoszenia stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul Bełskiej 22 lub przesłaćna adres: Starostwo Powiatowe
    w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne.
  2. Termin składana zgłoszeń: 16 lutego 2017 r. (liczy się data wpływu).
  3. Kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o dokonanym wyborze.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji pod nr tel. 13 471 25 11.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505