Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
W powiatach bieszczadzkim i leskim rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa
Środa2018/02/07

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r.
na terenie województwa podkarpackiego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2254), oddnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 15 stycznia 2018 r.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 1999 r.;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 1997–1998 r., które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. Kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę  w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej Dz. U. z 2017 r., poz. 944);

5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

6. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem 9prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską, wojskowym komendantem uzupełnień w terminie oraz miejscu określonym w obwieszczeniu i wezwaniu.

7. Osoby wymienione w punktach 1 – 5 przebywające na pobycie stałym lub pobycie czasowym trwającym ponad trzy miesiące na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu), na obszarze którego działa Powiatowa komisja Lekarska, winny stawić się do kwalifikacji wojskowej  przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta) oraz powiatową komisją lekarską i wojskowym komendantem uzupełnień w terminie i miejscu urzędowania właściwej powiatowej komisji lekarskiej określonym w poniższej tabeli.

Powiatowa Komisja Lekarska w Lesku

Z siedzibą w Lesku w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” przy ul. Jana Pawła II 18b, obejmująca zasięgiem działania powiat leski i bieszczadzki

Od 19.02.2018r. do 12.03.2018r. w godzinach 8.30-16.30

Miasto Ustrzyki Dolne

20-23.02.2018

Miasto i Gmina Lesko

26.02 – 01.03.2018

Gmina Baligród

07.03.2018

Gmina Cisna

19.02.2018

Gmina Czarna

08.03.2018

Gmina Lutowiska

09.03.2018

Gmina Olszanica

05-06.03.2018

Gmina Solina

02.03.2018

Kobiety wymienione w punkcie 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu leskiego i bieszczadzkiego

12.03.2018

8. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

            1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

            a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości i posiadanie obywatelstwa polskiego;

            b) dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

            2. powiatowej komisji lekarskiej:

            a) posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

            3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

            a) aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy;

            b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

9. Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące zobowiązane są zgłosić się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, który wyznaczy im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

10. Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

11. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące najpóźniej w dniu, w którym są obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoby te powinny niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznaczy im termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

12. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo odmówią poddania się badaniom lekarskim bądź nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności, zgodnie z art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej Polskiej. Uprzednio może być wobec ww. osób nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505