Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ustrzykach Dolnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) została powołana w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zadaniem Agencji jest wspomaganie procesów restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.Początkowo realizacja celów  była wspieranaróżnymi instrumentami finansowymi będącymi w dyspozycji Agencji  takimi jak preferencyjne linie kredytowe, dopłaty do oprocentowania a także gwarancje kredytowe dla rolników i przetwórców. Od momentu powstania ARiMR jest instytucją bardzo dynamicznie rozwijającą się jej zakres działań wspierających polskie rolnictwo z roku na rok wzbogacał się w coraz to nowe instrumenty wsparcia  rozwoju rolnictwa. Z końcem 1999 roku powierzono Agencji obsługę Programu SAPARD który został wdrożony w lipcu 2002 roku. Kolejnym etapem rozwoju ARiMR było powierzenie Agencji przez Rząd RP  pełnienia roli ,,Akredytowanej Agencji Płatniczej,,   wdraża instrumenty wsparcia współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  jednocześnie podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA


Oddziały Regionalne ARiMR powstały w 2000 roku było to wynikiem niezbędnych działań i rozwoju organizacyjnego Agencji dla zabezpieczenia sprawnej obsługi programu przedakcesyjnego SAPARD. Powstało wówczas 16 Oddziałów ARiMR w każdym województwie jeden Oddział. W ramach przygotowań do pełnienia funkcji,, Akredytowanej Agencji Płatniczej,, w 2002 rok  powołano 314 Biur Powiatowych w każdym powiecie zostało utworzone BP. Obecny schemat organizacyjny ARiMR został opracowany w oparciu o podział administracyjny Państwa, jest to struktura trzypoziomowa mianowicie: centrala Agencji z siedzibą w Warszawie, Oddziały Regionalne w Województwach oraz Biura Powiatowe w powiatach.
 
 
ORGANIZACJA I ZADANIA BIESZCZADZKIEGO BIURA POWIATOWEGO ARiMR W USTRZYKACH DOLNYCH


Bieszczadzkie Biuro Powiatowe ARiMR w Ustrzykach Dolnych ma swoją siedzibę w centrum Miasta w budynku Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne na II piętrze. Biuro Powiatowe zatrudnia aktualnie 11 osób w tym 2 mężczyzn ( 9% ). W strukturze organizacyjnej można wyróżnić Wydział Działań Społeczno-Środowiskowych i Płatności Bezpośrednich pracownicy w wydziale podlegają Naczelnikowi Wydziału a Naczelnik bezpośrednio Kierownikowi. pozostałe etaty to zastępca kierownika i stanowiska samodzielne do spraw: rejestracji zwierząt, obsługi  kancelarii biura oraz archiwum. Struktura i wielkość zatrudnienia w Bieszczadzkim BiurzePowiatowym ARiMR jest dostosowana do zadań jakie ma do spełnienia w zakresie  obsługi rolników powiatu bieszczadzkiego. Na terenie powiatu bieszczadzkiego rolnicy wnioskują o dopłaty które wynikają ze sposobu użytkowania użytków rolnych w Bieszczadach najczęściej korzystają z następujących rodzajów płatności:

1.Płatność bezpośrednia do gruntów rolnych

  • Jednolita płatność obszarowa
  • Krajowa uzupełniająca płatność obszarowa w tym:

- do powierzchni upraw innych roślin i do powierzchni na których nie jest prowadzona uprawa roślin(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
- płatność do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę (płatności zwierzęce)
- płatność do krów i owiec
- specjalna płatność do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych.

2. Płatność ONW

  • Strefa ze specyficznymi utrudnieniami
  • Strefa górska

3. Płatności z tytułu realizowania przedsięwzięć rolnośrodowiskowych

  • PROW 2014-2020


Niektóre z tych gospodarstw prowadzą produkcję metodami ekologicznymi i posiadają certyfikaty ekologiczne.

W roku 2012 liczba gospodarstw, które spełniły warunki otrzymania płatności w ramach płatności bezpośrednich wyniosła 1495 – gospodarstwom tym wypłacono kwotę 10 450 356,77 951 zł.

Z tytułu ONW płatność otrzymało 1442 gospodarstw na kwotę 3 022 493,72 zł.
O płatności rolnośrodowiskowe w powiecie bieszczadzkim rolnicy złożyli 675 wniosków gospodarstwom tym wypłacono kwotę  5 800 000,67 zł. w ramach tego działania powiat bieszczadzki znajduje się w czołówce powiatów Podkarpacia zaznaczyć należy, że programy rolnośrodowiskowe realizowane są w cyklu 5 letnim.
Biuro powiatowe realizuje też płatności z innych programów na które składane są wnioski o płatność, należą do nich:

- płatności na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne
- renty strukturalne – to również znacząca pozycja w wypłatach, stanowi bowiem około 1 miliona złotych w skali roku.
- korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.
 
Ponadto BP prowadzi działania w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich (bydło, owce, kozy i świnie).
 
Rolnicy z powiatu bieszczadzkiego korzystają również z innych funduszy za pośrednictwem Podkarpackiego Oddziału Regionalnego w Rzeszowie
 


Wszelkie informacje można uzyskać w

Biurze Obsługi Klienta Bieszczadzkiego Biura Powiatowego w godzinach

7.30 – 15.30

od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy także do odwiedzania strony internetowej ARiMR gdzie można uzyskać  wszystkie informacje na temat działalności ARiMR także  aktualnych naborach wniosków  pod niżej zamieszczonym adresem.

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-rozpoczyna-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-dzialalnosc-pozarolnicza-niezwiazana.html
 
Dane teleadresowe:

Agencja Restruturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Biuro powiatowe w Ustrzykach Dolnych

ul. Rynek 6.
38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 13 461 37 61           

fax. 13 461 11 41 


kierownik Biura: Józef Kołodziej

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności