Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

icogn-1.pdf, Zgłoszenie pracy geodezyjnej
icogn35.pdf, Weryfikacja i przyjęcie opracowań geodezyjnych do zasobu
icogn3.pdf, Sprzedaż kopii mapy oraz dokumentów z zasobu
icogn36.pdf, Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
icogn37.pdf, Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych
icogn6.pdf, Wydanie wypisu z operatu ewidencji gruntów i budynków
icogn38.pdf, Wydanie wypisu o niepełnej treści
icogn39.pdf, Wydanie wyrysu lub wyrysu i wypisu z ewidencji gruntów i budynków
icogn9.pdf, Wydawanie kopii mapy ewidencyjnej
icogn10.pdf, Wydanie zaświadczenia o posiadanym gospodarstwie rolnym
icogn11.pdf, Wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków na wniosek strony
icogn12.pdf, Udostępnienie materiałów dla rzeczoznawców majątkowych
icogn14.pdf, Aktualizacja klasyfikacji gruntów
icogn15.pdf, Zmiana użytków gruntowych
icogn16.pdf, Wypłata odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną
icogn17.pdf, Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
icogn18.pdf, Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu rolnego przydzielonego do dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa
icogn19.pdf, Wydawanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne
icogn20.pdf, Oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa
icogn21.pdf, Oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa
icogn22.pdf, Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa
icogn23.pdf, Najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa
icogn24.pdf, Aktualizacja opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste
icogn25.pdf, SprzedaŜ nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego
icogn26.pdf, Oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego
icogn27.pdf, Dzierżawa nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego
icogn28.pdf, Najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Bieszczadzkiego
icogn29.pdf, Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
icogn30.pdf, Regulowanie stanu prawnego w Księgach Wieczystych
icogn31.pdf, Udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
icogn32.pdf, Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
icogn33.pdf, Udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
icogn34.pdf, Zmiana powierzchni lub konfiguracji działki

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505