Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

O PROJEKCIE

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.

Cele projektu

Celem projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) jest poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. System informacji przestrzennej umożliwi ponadto zarządzanie tymi danymi, przetwarzaniem i udostępnianiem ich w formie zintegrowanej zarówno społeczeństwu jak i instytucjom publicznym.
Utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. Dodatkowym efektem związanym z realizacją projektu będzie wypełnienie wymogów Dyrektywy INSPIRE poprzez publikację i utrzymywanie usług danych przestrzennych w standardzie zgodnym z wymogami OGC. Jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.
Projekt w swoich nadrzędnych założeniach przyczyni się min. do zwiększenia efektywności zintegrowanego zarządzania na poziomie regionu, wsparcia realizacji zadań planistycznych, ochrony środowiska, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, poprawy wizerunku i promocji Podkarpacia, usprawnienia zarządzania infrastrukturą informacji przestrzennej na poziomie krajowym.
Pozostałe cele stawiane projektowi, to:
• zapewnienie mechanizmów umożliwiających rozbudowę baz danych o zasoby i usługi operujące na danych przestrzennych, a pochodzące ze źródeł zewnętrznych;
• skrócenie obywatelom, przedsiębiorcom oraz pracownikom administracji publicznej czasu dostępu do informacji;
• zapewnienie interoperacyjności baz danych przestrzennych województwa podkarpackiego;
• umożliwienie analizowania różnych danych zgromadzonych w bazach infrastruktury informacji przestrzennej województwa podkarpackiego,
• uporządkowanie przekazu informacji o regionie przy zachowaniu różnorodności tematycznej;
• zminimalizowanie zjawiska powielania danych przestrzennych w wielu źródłach w sposób prowadzący do braku ich spójności i aktualności;
• zapewnienie interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych na poziomach zarówno wojewódzkim, jak i krajowym.

Zakres rzeczowy

W zakres projektu wchodzi m.in.:
• Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podstawie BDOT10k oraz innych baz;
• Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania;
• Budowa portalu regionalnego w tym opracowanie i publikacja e-usług;
• Wykonanie Ortofotomapy dla województwa podkarpackiego;
• Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiatach;
• Tworzenie i aktualizacja powiatowych baz GESUT;
• Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiatach;
• Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiatach;
• Wdrożenie systemów geodezyjnych.

Partnerzy projektu

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Liderem Projektu jest Województwo Podkarpackie i 22 partnerów - 18 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu.

1. Powiat bieszczadzki

Przedmiotem zamówienia realizowanego w ramach projektu PSIP dotyczącego zadania o nazwie "Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2017" jest:

a.  Modemizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Arłamów, Grąziowa, Jamna Dolna,
Jamna Górna, Kwaszenina, Serednica, Sokole, Teleśnica Sanna, Trójca, Trzcianiec, Wola
Maćkowa, Wola Romanowa, gmina Ustrzyki Dolne,

b. Paniszczéw, Rosochote, Rosolin, Serednie Małe, Sokolowa Wola, Tworylne, Wydrne, gmina
Czarna,

c. Beniowa, Brzegi Górne, Bukowiec, Caryrńskie, Hulskie, Krywe, Nasiczne, Sianki, Skorodne,
Sokoliki, Tarnawa Niżna, Tarnawa Wyżna, Ustrzyki Górne, Wołosate, gmina Lutowiska.


Szczegółowy opis działań obejmuje:

Usługi sporzadzania map
Usługi badań katastralnych
Usługi pomiarowe


2. Powiat brzozowski
3. Powiat dębicki
4. Powiat jarosławski
5. Powiat kolbuszowski
6. Powiat leski
7. Powiat leżajski
8. Powiat lubaczowski
9. Powiat łańcucki
10. Powiat mielecki
11. Powiat niżański
12. Powiat przemyski
13. Powiat przeworski
14. Powiat ropczycko-sędziszowski
15. Powiat rzeszowski
16. Powiat sanocki
17. Powiat stalowowolski
18. Powiat strzyżowski
19. Miasto Krosno
20. Miasto Przemyśl
21. Miasto Rzeszów
22. Miasto Tarnobrzeg

Beneficjenci projektu

Zakłada się, że Beneficjentami ostatecznymi (rozumianymi jako grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia) będą:
• obywatele (osoby fizyczne, mieszkańcy regionu);
• przedsiębiorcy (podmioty gospodarcze zainteresowane informacją przestrzenną i planami zagospodarowania przestrzennego);
• osoby i podmioty związane zawodowo z informacją przestrzenną (geodeci, architekci, itp.);
• uczelnie oraz organizacje pozarządowe.

Zakładane efekty projektu

• wzrost poziomu zadowolenia obywateli z usług świadczonych przez administrację samorządową;
• dostosowanie poziomu rozwoju jednostki samorządu terytorialnego do nowych technicznych
• i technologicznych wyzwań;
• wzrost rozwoju, zakresu i jakości świadczenia e-usług, obejmujących informację przestrzenną;
• wzrost konkurencyjności lokalnej oraz wojewódzkiej gospodarki i turystyki;
• wzrost efektywności działań wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego i działań administracji samorządowej;
• integracja informacji przestrzennej z procedurami i danymi opisowymi;
• wdrożenie mechanizmów przepływu, integracji i harmonizacji danych;
• integracja danych przestrzennych na poziomie lokalnym;
• harmonizacja danych przestrzennych i usług danych przestrzennych na poziomie lokalnym;
• umożliwienie prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji rejestrów oraz map;
• obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych;
• zmniejszenie pracochłonności i czasochłonności obsługi interesantów;
• zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych, ewidencjach oraz bazach danych prowadzonych w starostwach;
• podniesienie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505