Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji

ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne (2 piętro)

Numer pokoju

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Kontakt

Prowadzi: 

  Kierownik Wydziału Artur Woźny

tel. 13 471 25 02

e-mail:

Koordynacja i nadzór nad całością prac Wydziału 
18 Inspektor Katarzyna Dutka

tel. 13 471 25 11 

e-mail:

Realizacja projektów unijnych, Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, Zabytki
 18  Inspektor Krzysztof Mendzios

tel. 13 471 25 11 

e-mail:

­Realizacja projektów unijnych, Zamówienia publiczne
17 Pomoc administracyjna Katarzyna Lenkiewicz-Winiarska

tel.13 471 25 14

e-mail:

Prowadzenie strony www.bieszczadzki.pl oraz Facebooka Powiatu Bieszczadzkiego, kontakt z mediami

17 Pomoc administracyjna Małgorzata Paszkowska

tel.13 471 25 14

e-mail:

Przygotowywanie spraw w zakresie dokumentacji  promocji, przygotowywanie materiałów i obsługa imprez których organizatorem i współorganizatorem jest Powiat Bieszczadzki

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.1.  W zakresie zamówień publicznych - koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem postępowań o zamówienia publiczne w Starostwie,  a w szczególności:

1) koordynacja  oraz  opracowanie  planów  i  harmonogramów  zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy,

2) przyjmowanie  oraz  realizacja  zatwierdzonych  wniosków  o  udzielenie zamówienia publicznego,

3) przygotowywanie  i  prowadzenie  zamówień  oraz  dokumentacji  postępowań o  zamówienie  publiczne  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa, uchwałami organów powiatu i zarządzeniami Starosty, a w szczególności:  

a) współpraca z poszczególnymi Wydziałami Starostwa w zakresie opracowywanych zakresów przedmiotu zamówienia,

b) koordynacja prac Komisji Przetargowych,

4) prowadzenie  ewidencji  zamówień  publicznych  i  sprawozdawczości  w  tym zakresie,

5) aktualizacja  przepisów  wewnętrznych  zarządzeń  w  związku  ze  zmianami przepisów w zakresie zamówień publicznych.

6) opracowywanie  niezbędnych  dokumentacji  do  prowadzenia  postępowań o zamówienie publiczne związane z planowanymi zadaniami wydziału ,

 

1.2.  Pozyskiwanie  dla  Powiatu  środków  pozabudżetowych  dotyczących  projektów infrastrukturalnych, a w szczególności:

1)  inicjowanie  i  koordynowanie  działań  związanych  z  pozyskiwaniem  funduszy rządowych, pozarządowych, unijnych na przedsięwzięcia związane z rozwojem Powiatu,

2) gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskania  i wykorzystania dostępnych  pozabudżetowych  środków  finansowych  na  realizację  projektów wspierających rozwój społeczno - gospodarczy Powiatu,

3) prowadzenie  spraw  związanych  z  przygotowywaniem  wniosków o  dofinansowanie,  realizacją  i  rozliczaniem  otrzymanych  dotacji  ze  środków pozabudżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem środków Unii Europejskiej i innych funduszy bilateralnych,

4) współdziałanie  z  merytorycznymi  wydziałami  i  jednostkami  organizacyjnymi powiatu w  zakresie  wdrażania  i  realizacji  projektów  współfinansowanych  ze środków unijnych,

5) koordynowanie  realizacji  projektów  oraz  obowiązków  kierowników  zgodnie  z regułami i zasadami Instytucji Zarządzających, 

6) przedkładanie do Instytucji Zarządzających informacji w sprawie monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji i zachowania trwałości projektów. 

 

1.3.  W zakresie kultury:

1) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytkowe,

2) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,

3) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,

4) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,

5) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,

6) załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,

7) ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,

8) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,

9) współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych  i rozrywkowych.

 

1.4.  W zakresie turystyki:

1) wspieranie rozwoju turystyki w tym agroturystyki,

2) występowanie z wnioskiem o tworzenie nowych szlaków turystycznych,

3) promowanie rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej,

4) wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie budowy wyciągów narciarskich i tras zjazdowych z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,

5) promocja powiatu poprzez organizowanie imprez sportowo-turystycznych.

 

1.5.  W zakresie promocji:

1) pisanie projektów i pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej,

2) przygotowywanie programów unijnych,

3) opracowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych,

4) pomoc i współpraca w opracowywaniu wniosków i współpracy z organizacyjnymi jednostkami powiatowymi,

5) zamieszczanie na stronie internetowej powiatu informacji dotyczących organizowanych imprez kulturalnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego,

6) współpraca międzynarodowa,

7) współpraca z gminami i samorządami.

8) opracowywanie materiałów dotyczących funkcjonowania Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem do publikacji na stronach internetowych oraz dla prasy,

9)  analiza  publikacji  prasowych  i  reagowanie  na  krytykę  prasową  dotyczącą działalności Starostwa,

10) opracowanie  i  rozpowszechnienie  materiałów  promocyjno  –  informacyjnych o powiecie,

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner E-usługi
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności