Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji

ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne (2 piętro)

Numer pokoju

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Kontakt

Prowadzi: 

  Kierownik Wydziału Artur Woźny

tel. 13 471 25 02

e-mail:

Koordynacja i nadzór nad całością prac Wydziału 
18 Inspektor Katarzyna Dutka

tel. 13 471 25 11 

e-mail:

Realizacja projektów unijnych, Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, Zabytki
 18  Inspektor Krzysztof Mendzios

tel. 13 471 25 11 

e-mail:

­Realizacja projektów unijnych, Zamówienia publiczne
17 Pomoc administracyjna Katarzyna Lenkiewicz-Winiarska

tel.13 471 25 14

e-mail:

Prowadzenie strony www.bieszczadzki.pl oraz Facebooka Powiatu Bieszczadzkiego, kontakt z mediami

17 Pomoc administracyjna Małgorzata Paszkowska

tel.13 471 25 14

e-mail:

Przygotowywanie spraw w zakresie dokumentacji  promocji, przygotowywanie materiałów i obsługa imprez których organizatorem i współorganizatorem jest Powiat Bieszczadzki

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.1.  W zakresie zamówień publicznych - koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem postępowań o zamówienia publiczne w Starostwie,  a w szczególności:

1) koordynacja  oraz  opracowanie  planów  i  harmonogramów  zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy,

2) przyjmowanie  oraz  realizacja  zatwierdzonych  wniosków  o  udzielenie zamówienia publicznego,

3) przygotowywanie  i  prowadzenie  zamówień  oraz  dokumentacji  postępowań o  zamówienie  publiczne  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa, uchwałami organów powiatu i zarządzeniami Starosty, a w szczególności:  

a) współpraca z poszczególnymi Wydziałami Starostwa w zakresie opracowywanych zakresów przedmiotu zamówienia,

b) koordynacja prac Komisji Przetargowych,

4) prowadzenie  ewidencji  zamówień  publicznych  i  sprawozdawczości  w  tym zakresie,

5) aktualizacja  przepisów  wewnętrznych  zarządzeń  w  związku  ze  zmianami przepisów w zakresie zamówień publicznych.

6) opracowywanie  niezbędnych  dokumentacji  do  prowadzenia  postępowań o zamówienie publiczne związane z planowanymi zadaniami wydziału ,

 

1.2.  Pozyskiwanie  dla  Powiatu  środków  pozabudżetowych  dotyczących  projektów infrastrukturalnych, a w szczególności:

1)  inicjowanie  i  koordynowanie  działań  związanych  z  pozyskiwaniem  funduszy rządowych, pozarządowych, unijnych na przedsięwzięcia związane z rozwojem Powiatu,

2) gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskania  i wykorzystania dostępnych  pozabudżetowych  środków  finansowych  na  realizację  projektów wspierających rozwój społeczno - gospodarczy Powiatu,

3) prowadzenie  spraw  związanych  z  przygotowywaniem  wniosków o  dofinansowanie,  realizacją  i  rozliczaniem  otrzymanych  dotacji  ze  środków pozabudżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem środków Unii Europejskiej i innych funduszy bilateralnych,

4) współdziałanie  z  merytorycznymi  wydziałami  i  jednostkami  organizacyjnymi powiatu w  zakresie  wdrażania  i  realizacji  projektów  współfinansowanych  ze środków unijnych,

5) koordynowanie  realizacji  projektów  oraz  obowiązków  kierowników  zgodnie  z regułami i zasadami Instytucji Zarządzających, 

6) przedkładanie do Instytucji Zarządzających informacji w sprawie monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji i zachowania trwałości projektów. 

 

1.3.  W zakresie kultury:

1) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytkowe,

2) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,

3) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,

4) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,

5) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,

6) załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,

7) ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,

8) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,

9) współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych  i rozrywkowych.

 

1.4.  W zakresie turystyki:

1) wspieranie rozwoju turystyki w tym agroturystyki,

2) występowanie z wnioskiem o tworzenie nowych szlaków turystycznych,

3) promowanie rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej,

4) wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie budowy wyciągów narciarskich i tras zjazdowych z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,

5) promocja powiatu poprzez organizowanie imprez sportowo-turystycznych.

 

1.5.  W zakresie promocji:

1) pisanie projektów i pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej,

2) przygotowywanie programów unijnych,

3) opracowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych,

4) pomoc i współpraca w opracowywaniu wniosków i współpracy z organizacyjnymi jednostkami powiatowymi,

5) zamieszczanie na stronie internetowej powiatu informacji dotyczących organizowanych imprez kulturalnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego,

6) współpraca międzynarodowa,

7) współpraca z gminami i samorządami.

8) opracowywanie materiałów dotyczących funkcjonowania Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem do publikacji na stronach internetowych oraz dla prasy,

9)  analiza  publikacji  prasowych  i  reagowanie  na  krytykę  prasową  dotyczącą działalności Starostwa,

10) opracowanie  i  rozpowszechnienie  materiałów  promocyjno  –  informacyjnych o powiecie,

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności