Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
XIII Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Środa2019/09/18

Przewodniczący Rady Powiatu Bieszczazkiego zwołuje XIII Sesję Rady Powiatu Bieszczadzkiego,  która odbędzie się w dniu 26 września  2019 r.  o godzinie 1000 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  XII Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w okresie międzysesyjnym.

5. Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja, głosowanie nad uchwałami w sprawie:

 1)    udzielenia z budżetu powiatu dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p/w Wniebowzięcia NMP i Matki Bożej Bieszczadzkiej w Jasieniu.

2)    wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.,

3)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2019 – 2032,

4)    zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone
w uchwale budżetowej na 2019 rok,

5)    wyposażenia w majątek trwały Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych,

6)    przekazania środka trwałego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych,

7)    wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego,

8)    wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych,

9)    wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych 

10) nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ustrzykach Dolnych,

11) określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Bieszczadzkiego  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,      

12) wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu
Bieszczadzkiego na 2019 r.,

13) rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Bieszczadzkiego.

6. Interpelacje i pytania radnych.

7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad sesji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505