Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
XXX Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Piątek2021/01/08

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), § 8  pkt 2 Uchwały Nr VI/48/2019 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bieszczadzkiego oraz w związku z art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję

XXX Sesję Nadzwyczajną Rady Powiatu Bieszczadzkiego

która odbędzie się w dniu 12  stycznia  2021 r.  o godzinie  1300 w trybie zdalnego obradowania, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  XXIX Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

4. Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja, głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)    wyrażenia zgody na ustanowienie nieograniczonego w czasie prawa pierwokupu nieruchomości,

2)    wyrażenia zgody na dokonanie zwrotnego przeniesienia własności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności budowli lub innych naniesień,

3)    wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości,

4)    wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

5. Interpelacje i pytania radnych.

6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad sesji.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności