Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2292 R Wojtkowa – Nowosielce Kozickie

Przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni, poboczy i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 2292 R Wojtkowa – Nowosielce-Kozickie –Wojtkówka na odcinku o długości 1210 mb od km 0+000 do km 1+210 Wojtkowa-Nowosielce Kozickie na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w Powiecie Bieszczadzkim.

 
 
Wykonanie robót w zakresie przebudowy konstrukcji nawierzchni i poboczy poprzez :
- wyprofilowanie istniejącej podbudowy warstwą profilującą kruszywa łamanego o średniej grubości 8 cm na powierzchni 6050 m2 ,
- wykonanie warstwy wiążącej z mas mineralno-bitumicznych o grubości warstwy 5 cm –6050m2 ,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mas mineralno-bitumicznych o grubości warstwy 4 cm - 6050 m2 ,
- budowa poboczy 1210mb/ 242 m3,
- oczyszczenie rowów przydrożnych z profilowaniem skarp – śr. 30 cm – 1361 mb. -7 odcinków,
- remont jedynastu istniejących zjazdów  z wykonaniem nawierzchni z tłucznia kamiennego i z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym – 180 m2 ,
- przebudowa przepustów pod zjazdami z rur betonowych o śr. 50 cm –44 mb.,
- przebudowa przepustu o średnicy 60 cm pod drogą w km 0+978 - mb 8 z wykonaniem koszy 12.5 m3,
- przebudowa cieku z elementów betonowych przy zabezpieczeniu nasypu 138 mb w km 0+480-0+618,
- wykonaniu na 4 odcinkach urządzeń zabezpieczających ruch, ustawienie barier energochłonnych –104mb.
 
 
Wartość robót brutto : 585 291,20   PLN
w tym :
Dotacja 50% z programu   - 292 600,00 PLN
Gmina Ustrzyki Dolne – 150000,00 PLN
 
Projekt był współfinansowany dotacją z budżetu państwa na realizację zadania zatwierdzonego przez MSWiA do dofinansowania w 2011r. w ramach Wieloletniego Programu pn. „ Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.”
 
Wykonawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH Sp. z o. o.
adres: 38-500 Sanok, Al. Wojska Polskiego 74.
 
Zakończenie prac: 30 września 2011 r.

Droga przed przebudową

Droga przed przebudową

Nowe pobocza

Nowe pobocza

Nowa nawierzchnia

Nowa nawierzchnia
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505