Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2292 R Wojtkowa – Nowosielce Kozickie

Przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni, poboczy i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 2292 R Wojtkowa – Nowosielce-Kozickie –Wojtkówka na odcinku o długości 1210 mb od km 0+000 do km 1+210 Wojtkowa-Nowosielce Kozickie na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w Powiecie Bieszczadzkim.

 
 
Wykonanie robót w zakresie przebudowy konstrukcji nawierzchni i poboczy poprzez :
- wyprofilowanie istniejącej podbudowy warstwą profilującą kruszywa łamanego o średniej grubości 8 cm na powierzchni 6050 m2 ,
- wykonanie warstwy wiążącej z mas mineralno-bitumicznych o grubości warstwy 5 cm –6050m2 ,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mas mineralno-bitumicznych o grubości warstwy 4 cm - 6050 m2 ,
- budowa poboczy 1210mb/ 242 m3,
- oczyszczenie rowów przydrożnych z profilowaniem skarp – śr. 30 cm – 1361 mb. -7 odcinków,
- remont jedynastu istniejących zjazdów  z wykonaniem nawierzchni z tłucznia kamiennego i z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym – 180 m2 ,
- przebudowa przepustów pod zjazdami z rur betonowych o śr. 50 cm –44 mb.,
- przebudowa przepustu o średnicy 60 cm pod drogą w km 0+978 - mb 8 z wykonaniem koszy 12.5 m3,
- przebudowa cieku z elementów betonowych przy zabezpieczeniu nasypu 138 mb w km 0+480-0+618,
- wykonaniu na 4 odcinkach urządzeń zabezpieczających ruch, ustawienie barier energochłonnych –104mb.
 
 
Wartość robót brutto : 585 291,20   PLN
w tym :
Dotacja 50% z programu   - 292 600,00 PLN
Gmina Ustrzyki Dolne – 150000,00 PLN
 
Projekt był współfinansowany dotacją z budżetu państwa na realizację zadania zatwierdzonego przez MSWiA do dofinansowania w 2011r. w ramach Wieloletniego Programu pn. „ Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.”
 
Wykonawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH Sp. z o. o.
adres: 38-500 Sanok, Al. Wojska Polskiego 74.
 
Zakończenie prac: 30 września 2011 r.

Droga przed przebudową

Droga przed przebudową

Nowe pobocza

Nowe pobocza

Nowa nawierzchnia

Nowa nawierzchnia
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505