Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Pionierska 10, 38-700 Ustrzyki Dolne (1 piętro)

Numer pokoju

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

Prowadzi:

24

Waldemar Wójcik

Kierownik

tel. 134712515

Sprawy budownictwa

23

Janina Tkacz

Inspektor

tel. 134712516

Sprawy budownictwa

21

Kazimierz Czaja

Inspektor

tel. 134712518

Sprawy ochrony środowiska

25

Katarzyna Duda

Referent

tel. 134712519

Sprawy budownictwa i ochrony środowiska

 

W zakresie Architektury, Budownictwa i Rozwoju:

 1. Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno – budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych   planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
 2. Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno – budowlanego  w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych,
 3. Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru w zakresie: a)  zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi, b)  wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego,
 4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
 5. Wydawanie pozwoleń na budowę,
 6. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
 7. Zgłaszanie sprzeciwu w drodze decyzji w sprawie budowy oraz wykonywania robót, nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 8. Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
 9. Nakładanie obowiązków uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 10. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, zatwierdzanie projektu budowlanego,
 11. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 12. Prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
 13. Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
 14. Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
 15. Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,
 16. Wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego wraz z wykonaniem robót wymagających pozwolenia na budowę lub przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania,
 17. Wydawanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów,
 18. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
 19. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
 20. Potwierdzenie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 21. Potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
 22. Opracowanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju powiatu,
 23. Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o powiecie,
 24. Prowadzenie powiatowych inwestycji budowlanych oraz zamówień publicznych związanych z realizacją tych inwestycji,
 25. Współpraca w tworzeniu i koordynacji realizacji programów regionalnych (między powiatowych),
 26. Prowadzenie zadań zmierzających do pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych.

 

W zakresie ochrony środowiska:

 1. Współdziałanie z jednostkami administracji samorządu terytorialnego i administracji rządowej w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 2. Przyjmowanie skarg oraz na ich podstawie przeprowadzanie kontroli w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 3. Przyjmowanie i weryfikacja wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz ilości pobieranej wody,
 4. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację w przypadku przejęcia przez podmiot praw i obowiązków wynikających z wydanych pozwoleń dotyczących  tej instalacji,
 5. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektu powiatowego programu ochrony środowiska,
 6. Opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,
 7. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektu raportów z wykonania programów ochrony środowiska,
 8. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Starostwa,
 9. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 10. Przygotowanie uchwał o ograniczaniu lub zakazie używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych,
 11. Nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia, obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji,
 12. Nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia, obowiązku przedkładania wyników pomiarów wielkości emisji,
 13. Wydawanie w uzasadnionych przypadkach decyzji sprzeciwu rozpoczęciu eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia,
 14. Ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska, dotyczących eksploatacji instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
 15. Wydawanie decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu pozwolenia,
 16. Wzywanie prowadzącego instalację do usunięcia naruszeń warunków pozwolenia i innych przepisów w oznaczonym terminie,
 17. Wzywanie prowadzącego zakład do przedłożenia wniosku o wydanie pozwolenia na emitowanie hałasu, gdy poza zakładem przekroczone są dopuszczalne  poziomy hałasu,
 18. Zobowiązywanie w drodze decyzji prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko.

W zakresie gospodarki wodnej:

Od dnia 1 stycznia 2018 r. zadania z zakresu gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (j.t. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) wykonuje 

Nadzór Wodny Ustrzyki Dolne ul. 29 listopada 26, 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 693 810 815.


W zakresie gospodarki odpadami:

 1. Wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
 2. Wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów,
 3. Przekazywanie kopii elektronicznych ostatecznych decyzji w zakresie gospodarki odpadami do baziy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,
 4. Wydawanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów.

 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

 1. Wydawanie decyzji zezwalającej na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza atmosferycznego,
 2. Prowadzenie postępowania kompensacyjnego w sprawie zezwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego, wydawanie odpowiednich decyzji,
 3. Przygotowywanie i wydawanie decyzji o handlu uprawnieniami do emisji.

 

 W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2ha i przewidywanym     rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3,
 2. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, hydrologicznych i geologiczno – inżynierskich złóż kopalin, które nie wymagają uzyskania koncesji,
 3. Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczną, hydrologiczną i geologiczno – inżynierską złóż kopalin,
 4. Rozpatrywanie projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 5. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu kopalin pospolitych,
 6. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także prowadzenie rejestru z informacjami o tych terenach,
 7. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem planu ruchu zakładu górniczego,
 8. Wydawanie nakazów do stosowania obowiązujących przepisów przy likwidacji zakładu górniczego,
 9. Wydawanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa w związku z ruchem zakładu górniczego,
 10. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego wydobywającego kopaliny pospolite,
 11. Badanie prawidłowości stosowanych przez przedsiębiorcę rozwiązań technicznych związanych z ruchem zakładu górniczego.

 

W zakresie ochrony przyrody:

 1. Prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru,
 2. Przygotowanie opiniowania zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego,
 3. Opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,
 4. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania jej zasobów,
 5. Wydawanie decyzji zezwalających na wycięcie drzew i krzewów w odniesieniu do  nieruchomości będących własnością gminy.

W zakresie gospodarki leśnej:

 1. Przygotowanie zarządzenia o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających  i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
 2. Wydawanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
 3. Wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,
 4. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem Nadleśnictwom nadzoru nad gospodarką leśną nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,
 5. Sprawdzanie udatności upraw leśnych podlegających ustawie o zalesieniu gruntów rolnych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasu.

 

W zakresie prawa łowieckiego:

 1. Wydawanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
 2. Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
 3. Wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
 4. Wydawanie zezwoleń na przetrzymanie zwierzyny dzikiej

 

W zakresie rybactwa śródlądowego:

 1. Wydawanie kart wędkarskich,
 2. Przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciami rybackimi, narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,
 3. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 4. Przygotowywanie wniosku o powołanie społecznej straży rybackiej,
 5. Wydawanie legitymacji członkom społecznej straży rybackiej.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner E-usługi
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności