Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Starostwo

STAROSTA  - Marek Andruch

WICESTAROSTA  - Artur Woźny

SEKRETARZ - Barbara Pasionek

SKARBNIK - Barbara Pabis

 

  
 
 
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych zwany dalej "Regulaminem" określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych zwanego dalej "Starostwem" oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

 

Starostwo działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 142, poz. 1592/.

 

1.Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa / Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm. /.
2.Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną / Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm. /.
3.Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu / Dz. U. Nr 160, poz. 1074 z późn. zm. /.
4.Statutu Powiatu Bieszczadzkiego.
Starostwo jest jednostką budżetową z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania powiatu.

 

Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta.

 

Starostwo Powiatowe wykonuje :

1.Określone ustawami :

  • zadania publiczne o charakterze ponadgminnym,
  • zadania z zakresu administracji rządowej,
  • inne zadania.


2.Zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej.
3.Wynikające z uchwał Rady lub Zarządu. 
 
 
Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:

Organizowanie pracy Starostwa.

1.Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań.
2.Upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
3.Realizacja polityki personalnej w Starostwie.
4.Wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy.
5.Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa. 
 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505