Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Starostwo

STAROSTA  - Marek Andruch

WICESTAROSTA  - Artur Woźny

SEKRETARZ - Barbara Pasionek

SKARBNIK - Barbara Pabis

 

  
 
 
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych zwany dalej "Regulaminem" określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych zwanego dalej "Starostwem" oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

 

Starostwo działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 142, poz. 1592/.

 

1.Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa / Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm. /.
2.Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną / Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm. /.
3.Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu / Dz. U. Nr 160, poz. 1074 z późn. zm. /.
4.Statutu Powiatu Bieszczadzkiego.
Starostwo jest jednostką budżetową z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania powiatu.

 

Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta.

 

Starostwo Powiatowe wykonuje :

1.Określone ustawami :

  • zadania publiczne o charakterze ponadgminnym,
  • zadania z zakresu administracji rządowej,
  • inne zadania.


2.Zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej.
3.Wynikające z uchwał Rady lub Zarządu. 
 
 
Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:

Organizowanie pracy Starostwa.

1.Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań.
2.Upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
3.Realizacja polityki personalnej w Starostwie.
4.Wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy.
5.Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa. 
 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505