Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Wydział Organizacyjny i Kadr

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR

ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne (1 piętro)

Numer pokoju

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Kontakt

Prowadzi: 

14 Kierownik Wydziału Monika Kowalczyk 

tel. 134712510

- sprawy kadrowe,

- nadzór nad archiwum zakładowym,

- sprawy ogólno-organizacyjne

8 Pomoc administracyjna Małgorzata Długosz

tel. 134712500

obsługa sekretariatu starosty

i wicestarosty

11 Archiwista Ksenia Wróblewska

tel. 134712512

­- zaopatrzenie materiałowo-biurowe,

- prowadzenie spraw archiwum zakładowego

11 Pomoc administracyjna Gabriela Kowalska

tel. 134712512

- zaopatrzenie materiałowo-biurowe,

-prowadzenie ewidencji czasu pracy

5 Inspektor Małgorzata Jonasz

tel. 134712505

obsługa biura Rady Powiatu

 
 

Do podstawowych zadań wydziału należy:

1. W zakresie obsługi administracyjnej Rady, Zarządu Powiatu oraz Komisji Rady:

1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla prac Rady i Komisji.

2) przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji.

3) protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji.

4) obsługa posiedzeń Zarządu

5) prowadzenie rejestru:

a) uchwal Rady i Zarządu,

b) wniosków i opinii Komisji,

c) interpelacji i wniosków radnych,

d) skarg i wniosków,

6) przekazywanie do realizacji odpisów uchwal Rady i Zarządu, wniosków Komisji i interpelacji radnych właściwym komórkom organizacyjnym Starostwa oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem

7) prowadzenie zbiorów przepisów prawa miejscowego i udostępnianie ich do publicznego wglądu,

8) prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty,

9) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,

10) prowadzenie ewidencji i sprawowania nadzoru nad realizacją uchwal Rady, wniosków Komisji oraz uchwał Zarządu.

11) przedkładanie organom nadzoru uchwal Rady.

12) udzielenie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,

13) organizacja sesji rady powiatu oraz komisji,

14) przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

2. W zakresie spraw organizacyjnych i kadrowych:

1) opracowanie Statutu Powiatu i jego nowelizacji,

2) opracowanie projektów regulaminu: organizacyjnego, pracy, wynagradzania i. innych Starostwa oraz kontrola ich realizacji,

3) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,

4) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt,

5) prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom z zakresu wydzia1u

6) opracowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,

7) przestrzeganie dyscypliny pracy,

8) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,

9) prowadzenie akt spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu powoływanych przez Starostę,

10) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa,

11) opracowywanie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

12)koordynowanie szkoleń, dokształceń i doskonalenia zawodowego pracowników,

13) prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw,

14) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze,

15) prowadzenie spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,

16) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie staży, przygotowań zawodowych oraz prac interwencyjnych,

17) sporządzanie okresowych sprawozdań do GUS,

18) współpraca z ZUS w sprawach pracowniczych,

19) prowadzenie spraw związanych z występowaniem z wnioskami o nadanie odznaczeń dla pracowników Starostwa

20) prowadzenie spraw związanych z praktykami studenckimi,

21)prowadzenie spraw związanych z publikacją i przekazywaniem do Urzędu Skarbowego oświadczeń majątkowych,

22) planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa,

23) administrowanie budynkami Starostwa,

24) zabezpieczanie, konserwacja i nadzorowanie mienia i wyposażenia Starostwa,

25) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym,

26) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkami i tablicami,

27) gospodarowanie drukami i formularzami,

28) wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,

29) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,

30) prowadzenie Archiwum Zakładowego Starostwa,

31) zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej,

32) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej I służbowej,

33) obsługa informatyczna Starostwa,

34) organizacja i koordynacja działań z zakresu zakupu oraz bieżącej eksploatacji sprzętu informatycznego,

35) współuczestniczenie w opracowywaniu koncepcji komputeryzacji nowych dziedzin i wydziałów oraz wdrażanie nowych systemów i programów,

36) zarządzanie praca  istniejącej sieci komputerowej, jej rozbudowa oraz zapewnienie ciągłości pracy serwerów,

37) instalacja i konfiguracja stanowisk komputerowych,

38) wykonywanie zadań związanych z wyborami samorządowymi w tym obsługa informatyczna wyborów,

39) umieszczanie informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner E-usługi
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności