Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Wydział Organizacyjny i Kadr

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR

ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne (1 piętro)

Numer pokoju

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Kontakt

Prowadzi: 

14 Kierownik Wydziału Monika Kowalczyk 

tel. 134712510

- sprawy kadrowe,

- nadzór nad archiwum zakładowym,

- sprawy ogólno-organizacyjne

8 Pomoc administracyjna Małgorzata Długosz

tel. 134712500

obsługa sekretariatu starosty

i wicestarosty

11 Archiwista Ksenia Wróblewska

tel. 134712512

­- zaopatrzenie materiałowo-biurowe,

- prowadzenie spraw archiwum zakładowego

11 Pomoc administracyjna Joanna Bodnar

tel. 134712512

- zaopatrzenie materiałowo-biurowe,

-prowadzenie ewidencji czasu pracy

5 Inspektor Małgorzata Jonasz

tel. 134712505

obsługa biura Rady Powiatu

 
 

Do podstawowych zadań wydziału należy:

1. W zakresie obsługi administracyjnej Rady, Zarządu Powiatu oraz Komisji Rady:

1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla prac Rady i Komisji.

2) przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji.

3) protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji.

4) obsługa posiedzeń Zarządu

5) prowadzenie rejestru:

a) uchwal Rady i Zarządu,

b) wniosków i opinii Komisji,

c) interpelacji i wniosków radnych,

d) skarg i wniosków,

6) przekazywanie do realizacji odpisów uchwal Rady i Zarządu, wniosków Komisji i interpelacji radnych właściwym komórkom organizacyjnym Starostwa oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem

7) prowadzenie zbiorów przepisów prawa miejscowego i udostępnianie ich do publicznego wglądu,

8) prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty,

9) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,

10) prowadzenie ewidencji i sprawowania nadzoru nad realizacją uchwal Rady, wniosków Komisji oraz uchwał Zarządu.

11) przedkładanie organom nadzoru uchwal Rady.

12) udzielenie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,

13) organizacja sesji rady powiatu oraz komisji,

14) przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

2. W zakresie spraw organizacyjnych i kadrowych:

1) opracowanie Statutu Powiatu i jego nowelizacji,

2) opracowanie projektów regulaminu: organizacyjnego, pracy, wynagradzania i. innych Starostwa oraz kontrola ich realizacji,

3) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,

4) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt,

5) prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom z zakresu wydzia1u

6) opracowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,

7) przestrzeganie dyscypliny pracy,

8) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,

9) prowadzenie akt spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu powoływanych przez Starostę,

10) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa,

11) opracowywanie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

12)koordynowanie szkoleń, dokształceń i doskonalenia zawodowego pracowników,

13) prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw,

14) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze,

15) prowadzenie spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,

16) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie staży, przygotowań zawodowych oraz prac interwencyjnych,

17) sporządzanie okresowych sprawozdań do GUS,

18) współpraca z ZUS w sprawach pracowniczych,

19) prowadzenie spraw związanych z występowaniem z wnioskami o nadanie odznaczeń dla pracowników Starostwa

20) prowadzenie spraw związanych z praktykami studenckimi,

21)prowadzenie spraw związanych z publikacją i przekazywaniem do Urzędu Skarbowego oświadczeń majątkowych,

22) planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa,

23) administrowanie budynkami Starostwa,

24) zabezpieczanie, konserwacja i nadzorowanie mienia i wyposażenia Starostwa,

25) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym,

26) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkami i tablicami,

27) gospodarowanie drukami i formularzami,

28) wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,

29) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,

30) prowadzenie Archiwum Zakładowego Starostwa,

31) zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej,

32) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej I służbowej,

33) obsługa informatyczna Starostwa,

34) organizacja i koordynacja działań z zakresu zakupu oraz bieżącej eksploatacji sprzętu informatycznego,

35) współuczestniczenie w opracowywaniu koncepcji komputeryzacji nowych dziedzin i wydziałów oraz wdrażanie nowych systemów i programów,

36) zarządzanie praca  istniejącej sieci komputerowej, jej rozbudowa oraz zapewnienie ciągłości pracy serwerów,

37) instalacja i konfiguracja stanowisk komputerowych,

38) wykonywanie zadań związanych z wyborami samorządowymi w tym obsługa informatyczna wyborów,

39) umieszczanie informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności