Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Walory Przyrodnicze

 

PRZYRODA W LICZBACH


Turystyka to dziedzina odgrywająca kluczową rolę w Powiecie Bieszczadzkim. Rozwój turystyki i wypoczynku zależy od wielu czynników. Nadrzędnym są walory turystyczne obszaru, wyrażające się min. atrakcyjnością czynników przyrodniczo – geograficznych. Cały obszar powiatu bieszczadzkiego jest objęty różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu. W 2007 r. na jego terenie znajdowało się 23106,1 ha objętych ochroną w formie parku narodowego, 1703,0 ha użytkowano jako rezerwaty przyrody, 60492,0 ha to parki krajobrazowe, 30214,0 ha obszary chronionego krajobrazu a użytki ekologiczne zajmowały 10,5 ha. Pod tym względem nie ma sobie równych w tej części Polski. Powierzchnia parków narodowych stanowi tu prawie 50 % ogółu powierzchni parków narodowych w województwie podkarpackim, rezerwaty ok. 16 %, parki krajobrazowe 22 %, obszary chronionego krajobrazu 6 %, a użytki ekologiczne ok. 1 % powierzchni użytków ekologicznych w całym województwie podkarpackim. Na obszarze naszego powiatu znajduje się także 84 szt. pomników przyrody  żywej (m.in.: lipy drobnolistne i szerokolistne, buk zwyczajny, wiąz górski, dąb szczypułkowy, żywotnik olbrzymi), oraz przyrody nieożywionej (wodospad na potoku Hylaty, ściana skalna w Krywem i część szczytowa góry Dwernik- Kamień).
źródło:www.stat.gov.pl


BIESZCZADZKI PARK NARODOWY


Park narodowy, zgodnie z polskim ustawodawstwem, jest najwyższą formą ochrony przyrody. Chroni on zasoby i procesy przyrodnicze dużych obszarów o wybitnych walorach, gdzie przyroda jest stosunkowo najlepiej zachowana.
Aktualnie w Polsce funkcjonują 23 parki narodowe, które zajmują blisko 1 % powierzchni kraju. Wśród parków górskich BdPN jest jedynym obszarem chroniącym w naszym kraju przyrodę Karpat Wschodnich. Walory przyrody sprawiają, że BdPN znajduje się w grupie kilku polskich parków narodowych dobrze znanych poza granicami kraju i jest wymieniany w literaturze światowej w grupie najciekawszych parków europejskich.
Starania o utworzenie parku narodowego w Bieszczadach rozpoczęto już w latach pięćdziesiątych.  Bieszczadzki Park Narodowy został utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1973 r. i zajmował wtedy obszar tylko 5 725 ha. Od tego czasu był kilkakrotnie powiększany. Jednak dopiero rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1991 r. o powiększeniu parku oraz Ustawa o Ochronie Przyrody trwale zabezpieczyły założenia prawidłowej ochrony przyrody w jego granicach. Ostatni raz Bieszczadzki Park Narodowy powiększono pod koniec 1999 r. o obszar Doliny Górnego Sanu, zwanego Bieszczadzkim Workiem. Przyłączony obszar ma powierzchnię około 2 000 ha. BPN obejmuje najwyższe masywy górskie Bieszczadów z głównymi szczytami: Tarnicą, Krzemieńcem, Haliczem, Rozsypańcem, Kińczykiem Bukowskim oraz Połoniny (Caryńską, Wetlińską, Małej i Wielkiej Rawki) wraz z otaczającymi je masywami leśnymi, puszczą bukową u Źródeł Solinki, rejon dawnej wsi Moczarne, tereny źródliskowe potoków Wielki Lutowy i Smerek, lasy w rejonie Sianek i Beniowej, doliną potoku Wołosatka, tereny łąkowo - pastwiskowe w rejonie Berehów Górnych i Wetliny. Osobliwy dla Karpat Wschodnich układ pięter roślinnych (bez regla górnego), zbiorowiska połonin z roślinnością typu wschodniokarpackiego, subalpejskiego i alpejskiego z licznymi endemitami. Powierzchnia parku wynosi obecnie ponad 29 000 ha (przed ostatnim powiększeniem obszar parku wynosił 27 064 ha. z czego 22 746 ha zajmowały lasy.
W 1992 roku Bieszczadzki Park Narodowy stał się częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie" o łącznej powierzchni 213 211 ha. Składa się on z trzech części: polskiej (Bieszczadzki P.N. i dwa otaczające go parki krajobrazowe: Ciśniańsko - Wetliński i Doliny Sanu), słowackiej (Park Narodowy Połoniny z otuliną) i ukraińskiej (Użański Park Narodowy i Nadsański Park Krajobrazowy). Cały ten obszar uzyskał statut pierwszego w świecie trójstronnego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery (certyfikat z dnia 2 lutego 1999 r.). 18 września 1998 r. BdPN wraz z Parkiem Narodowym "Połoniny" na Słowacji otrzymał "Dyplom Europejski" przyznany przez Radę Europy.
W dniu 17 września 2002 r. Bieszczadzki Park Narodowy jako jedyny obszar chroniony w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej otrzymał Certyfikat sieci PAN-Parks. PAN-Parks jest siecią wyróżniających się obszarów europejskiej dzikiej przyrody, której celem jest poprawa sposobu zarządzania obszarami chronionymi m.in. poprzez rozwój zrównoważonej turystyki.
Jedną z najważniejszych funkcji parków narodowych poza ochroną przyrody jest szeroko pojęta edukacja społeczeństwa o walorach przyrodniczo-kulturowych obszaru objętego ochroną oraz o sposobach jego zwiedzania. Park przejął w 1991 r. muzeum przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych, gdzie utworzony został Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BdPN. Powstała w nim biblioteka i laboratorium ekologiczno-glebowe. Pracownicy ośrodka prowadzą badania w Parku oraz zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży.


PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY SANU


Park ten ma powierzchnię 34866 ha. Położony jest w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego, miedzy Bieszczadzkim Parkiem Narodowym a Jeziorem Solińskim. Od wschodu graniczy z Ukrainą.
Obejmuje swoim zasięgiem górny bieg rzeki San, pasma górskie Otrytu i Jeleniowatego oraz masyw Dwernika-Kamienia i Magury Stuposiańskiej. Wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” i pełni funkcję otuliny BdPN.


Do głównych walorów przyrodniczych i kulturowych parku, będących przedmiotem ochrony należą;
- Kompleksy leśne (80 % powierzchni parku) zróżnicowane siedliskowo i biocenotycznie, często o charakterze naturalnym.
- Duże powierzchnie łąk (tereny po dawnych nieistniejących obecnie wsiach i wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych).
- Dolina rzeki San, która w swoim górnym biegu posiada najbogatszą z karpackich rzek faunę wodną.
- Bogactwo reprezentatywnych dla Bieszczadów Zachodnich zbiorowisk roślinnych i flory naczyniowej (806 gatunków roślin).
- Większość bieszczadzkich torfowisk wysokich.
- Ostoje rzadkich gatunków ptaków, ssaków drapieżnych i sów; niedźwiedzią brunatnego, wilka, rysia, żbika, wydry, żubra, orła przedniego, orlika krzykliwego, puchacza, puszczyka uralskiego, włochatki.
- Ostoja jedynej w Polsce populacji węża eskulapa.
- Ślady historii i kultury regionu; tereny dawnych wsi Hulskie, Krywe, Tworylne z ruinami murowanych cerkwi, cmentarzami i elementami zabudowy, drewniane cerkwie w miejscowościach Smolnik, Dwernik i Chmiel, liczne kapliczki i krzyże przydrożne oraz ślady po kolejce wąskotorowej.

 

W obrębie parku utworzono 4 rezerwaty przyrody:

 

 • "Zakole"- chroniące środowisko torfowiska wysokiego.
 • "Hulskie im. Stefana Myczkowskiego"- chroniący fragment starodrzewu i stanowiska rzadkich gatunków flory i fauny.
 • "Krywe" chroniący obszar doliny Sanu i rzadkie i podlegające ochronie rośliny i zwierzęta.
 • "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku" chroniący stanowisko śnieżycy wiosennej w miejscowości Dwernik
 • Na terenie parku znajduje się ścieżka przyrodnicza „W krainie Myszołowa” oraz ścieżka przyrodniczo historycza „Dwernik - Otryt - Chmiel".
 • Ścieżka „ W krainie Myszołowa” wytyczona jest na terenie miejscowości Polana. Idąc tym szlakiem można zobaczyć fragmenty buczyny karpackiej, osuwisko, źródlisko dające początek potoku z roślinnością wodolubną, następnie oczko wodne i 40-letni drzewostan olszy. Można także zaobserwować szybujące ptaki drapieżne m.in. myszołowa i jastrzębia.
 • Ścieżka „Dwernik - Otryt – Chmiel” opisuje na wyznaczonych przystankach historię Dwernika i Chmielu oraz różnorodność świata roślin i zwierząt. Na trasie można często zaobserwować tropy zwierząt (dzika, jelenia, wilka, rysia).

 

PARK KRAJOBRAZOWY GÓR SŁONNYCH


Utworzony został rozporządzeniem Wojewody Krośnieńskiego w 1992 r. na powierzchni 38 096 ha. Po zmianie granic w 1996 roku jego powierzchnia wynosi 51 392. W granicach powiatu bieszczadzkiego zajmuje obszar 11446 ha. Celem powołania PKGS jest aktywna ochrona wysokich walorów historycznych i kulturowych środowiska i krajobrazu pasm Gór Słonnych i Chwaniowa. Do głównych walorów przyrodniczych i kulturowych Parku, będących przedmiotem ochrony należą;:
- Rozległe, zwarte kompleksy leśne o dużym stopniu naturalności, znaczeniu i walorach ekologicznych,
- Liczne stanowiska gatunków roślin rzadkich, chronionych, górskich i wschodniokarpackich,
- Cenne ostoje zwierząt rzadkich, chronionych i zagrożonych w wyniku antropopresji,
- Walory fizjonomiczne krajobrazu północnego skrawka polskich Karpat Wschodnich.
- Unikatowa rzeźba (typy i formy morfologiczne) terenów fliszowych.
- Bogate walory kulturowe: licznych zabytkowych cerkwi i drewnianego budownictwa zagrodowego.

 


Na obszarze PKGS utworzono 9 rezerwatów, z czego 5 znajduje się na obszarze omawianego powiatu:

 

 • „Na Opalonym” chroniącym naturalne zbiorowiska buczyny karpackiej porastającej zbocze poprzecinane licznymi potokami.
 • „Chwaniów”- chroniące zbiorowisko reglowe buczyny karpackiej.
 • „Na Oratyku”- chroniące zespół buczyny karpackiej w strefie przejścia pogórza w regiel dolny wraz z cennym drzewostanem i stanowiskami roślin rzadkich i chronionych.
 • „Nad Trzciańcem”- chroniącym zbiorowisko buczyny karpackiej w formie reglowej z szeregiem gatunków chronionych oraz osobliwościami dendrologicznym.
 • „Cisy w Serednicy- chroniącym naturalne stanowisko cisa. Na terenie parku (w granicach powiatu) znajduje się jedna ścieżka dendrologiczno-edukacyjna „Drzewa Parku podworskiego w Jureczkowej”. Stworzono 8 przystanków opisujących ciekawe gatunki drzew i związane z nimi podania, wierzenia, ciekawostki oraz o pszczołom i ptakach występujących w parku. Na trasie ścieżki znajduje się urządzone miejsce na odpoczynek i rozpalenie ogniska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505