Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Pionierska 10, 38-700 Ustrzyki Dolne (parter)

Numer pokoju

Stanowisko

Imię i Nazwisko

 Kontakt 

Prowadzi:

2

Kierownik

Anna Polechońska

tel. 134712538

tel. 134711681 

Koordynacja i nadzór nad całością prac Wydziału

9

Geodeta Powiatowy

Z-ca kierownika

Mirosław Jurcaba

tel. 134712535

 Nadzór nad realizacją  zadań z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

6

Inspektor

Mieczysław Darocha

tel. 134712537

Weryfikacja operatów geodezyjnych

5

Inspektor

Grzegorz Solarz

tel. 134712537

Udostępnianie danych z PODGiK

10

Inspektor

Małgorzata Banaś

tel. 134712534

Gospodarka nieruchomościami Powiatu

8

Podinspektor

Anita Wołoszyn

tel. 134712534

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa

9

Pomoc administracyjna

Regina Stępień

tel. 134712535

Ochrona gruntów rolnych, zwroty rencistówek

12

Podinspektor

Sabina                Szmyd–Rygiel

tel. 134712533

 Zwroty wywłaszczonych nieruchomości, regulowanie stanu prawnego w Księgach Wieczystych

11

Pomoc administracyjna

Franciszek Heichel

tel. 134712539

Ewidencja gruntów i budynków, wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych

11

Inspektor

Maria Zdeb

tel. 134712539

Ewidencja gruntów i budynków, wydawanie wypisów i map

11

Inspektor

Tadeusz Piskorek

tel. 134712539

Ewidencja gruntów i budynków

 

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

1. W zakresie ewidencji gruntów:

1.prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, wprowadzanie zmian na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych, postanowień i orzeczeń sądowych oraz aktów notarialnych,
2.udzielanie informacji o gruntach i budynkach w ramach obsługi stron,
3.wydawanie odpłatnie na żądanie stron wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
4.zapewnienie gminom nieodpłatnego i bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
5.sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
6.wnioskowanie o wykonanie niezbędnych robót geodezyjnych dla potrzeb ewidencji gruntów,
7.prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie map i tabel taksacyjnych,
8.prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego Systemu Informacji o Terenie,
9.prowadzenie indywidualnych spraw związanych z aktualizacją ewidencji gruntów.
10.wydawanie decyzji związanych z aktualizacją operatów ewidencji gruntów.


2. W zakresie geodezji i kartografii:

1.prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych,
2.prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
3.zakładanie osnów szczegółowych,
4.zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej terenu powiatu,
5.rejestracja, aktualizacja i administrowanie państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym,
6.kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,
7.współdziałanie z bazowym Systemem Informacji o Terenie,
8.opracowywanie projektów dochodów i wydatków z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz sprawozdań z jego wykonania,
9.naliczanie opłat i wystawianie faktur za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
10.wydawanie decyzji w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów i użytków,
11.prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów,
12.kompletowanie dokumentacji oraz organizowanie przetargów w trybie zamówień publicznych na wykonanie robót geodezyjnych, związanych z aktualizacją ewidencji gruntów.


3. W zakresie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:

1.uzgadnianie z jednostkami uprawnionymi usytuowania projektowaniych sieci uzbrojenia terenu i budowli,
2.założenie i aktualizowanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
3.współdziałanie z jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu,
4.koordynowanie prac związanych z działalnością Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
5.naliczanie opłat i wystawianie faktur za czynności związanie z uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
 

4. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

1.wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej oraz naliczanie należności i opłat rocznych,
2.wydawanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
3.wydawanie nakazów dotyczących sposobu zagospodarowania gruntów rolnych w celu zabezpieczenia ich przed erozją,
4.przeprowadzenie kontroli terenowej z wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
5.przygotowanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
6.prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych i zdegradowanych oraz orzekanie o zakończeniu rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
7.prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
8.prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
9.prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
10.ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
11.ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

 
5. W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

1.prowadzenie i aktualizacja rejestru zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
2.prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
3.prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste oraz w trwały zarząd,
4.naliczanie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ich aktualizacji, udzielania bonifikat od tych opłat, a także ich podwyższanie i obniżanie – zgodnie z przepisami ustawy,
5.ogłaszanie i prowadzenie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości,
6.wykonywanie czynności prawnych i technicznych związanych z darowiznami i zamianami nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego,
7.ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
8.ustalanie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu,
9.rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalania opłat z tego tytułu,
10.opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu,
11.przygotowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla Wojewody do przekazania gruntów Lasom Państwowym ,
12.wydawanie zgody w formie decyzji na przekazanie gruntów na Skarb Państwa w trybie art.179 Kodeksu Cywilnego,
13.przekazywanie do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa (np. w trybie art. 179 Kodeksu Cywilnego),
14.występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych,
15.orzekanie o przeniesieniu prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa lub Gminy będących w dożywotnim użytkowaniu rencistów lub ich następców prawnych przejętych na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalne,
16.orzekanie o przeniesieniu prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębną własność na rzecz właściciela budynku,
17.prowadzenie spraw związanych z roszczeniami byłych właścicieli o zwrot nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa- rewindykacja,
18.prowadzenie czynności związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa będących w poosiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
19.zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez uwidocznienie hipoteki w księdze wieczystej oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
20.wydawanie decyzji o ustaleniu wartości pozostawionych nieruchomości poza granicami kraju,
21.prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem wartości pozostawionego mienia na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które pozostawiły grunty poza granicami kraju,
22.występowanie przed sądami powszechnymi w imieniu skarbu Państwa w sprawach o ustalenie praw do spadku i o dział spadku, wówczas gdy ustawowym lub testamentowym spadkobiercą jest Skarb Państwa,
23.występowanie przed sądami powszechnymi w imieniu Skarbu Państwa w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa o ustalenie własności, o zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa bądź przez Skarb Państwa, o uzgodnienie treści księgi wieczystej Skarbu Państwa,
24.prowadzenie postępowania oraz orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także ustalanie w drodze decyzji o odszkodowaniu,
25.wydawanie zezwoleń w formie decyzji na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń łączności publicznej a także innych podziemnych , naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń , jeżeli jego właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody ,
26.wydawanie decyzji na czas owe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłaj potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
27.wydawanie decyzji na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu , rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wraził na to zgody,
28.prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
29.prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
30.przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub części pozostającej w zarządzie organów wojskowych , uznanej za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
31.opracowywanie planów i sprawozdań z wykonania zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami oraz z realizacji przyznanych dotacji celowych.


6. W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu

  1. przygotowywanie i opracowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu w sprawach gospodarowania mieniem Powiatu,
  2. przygotowywanie materiałów dla zarządu Powiatu w zakresie sprzedaży, dzierżawy, ogłaszania i prowadzenia przetargów nieruchomości stanowiących mienie Powiatu,
  3. administrowanie i prowadzenie spraw związanych z majątkiem Powiatu,
  4. przygotowywanie i opracowanie dokumentacji związanej z uwłaszczeniem Powiatu,
  5. opracowanie okresowych sprawozdań ze stanu posiadania powiatu oraz sposobu jego zagospodarowania dla Rady Powiatu,
  6. przygotowywanie dokumentacji geodezyjno – prawnej dotyczącej uwłaszczenia dróg powiatowych,
  7. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wypłaty odszkodowania za grunt zajęty pod drogi publiczne – art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
  8. regulowanie stanu prawnego w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
  9. prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru – powiatowego zasobu nieruchomości,
  10. przygotowywanie decyzji wydawanych przez Zarząd w sprawie przekazania nieruchomości w trwały zarząd.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner E-usługi
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności