Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Pionierska 10, 38-700 Ustrzyki Dolne (parter)

Numer pokoju

Stanowisko

Imię i Nazwisko

 Kontakt 

Prowadzi:

2

Kierownik

Anna Polechońska

tel. 134712538

tel. 134711681 

Koordynacja i nadzór nad całością prac Wydziału

9

Geodeta Powiatowy

Z-ca kierownika

Mirosław Jurcaba

tel. 134712535

 Nadzór nad realizacją  zadań z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

6

Inspektor

Mieczysław Darocha

tel. 134712537

Weryfikacja operatów geodezyjnych

5

Inspektor

Grzegorz Solarz

tel. 134712537

Udostępnianie danych z PODGiK

10

Inspektor

Małgorzata Banaś

tel. 134712534

Gospodarka nieruchomościami Powiatu

8

Podinspektor

Anita Wołoszyn

tel. 134712534

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa

9

Pomoc administracyjna

Regina Stępień

tel. 134712535

Ochrona gruntów rolnych, zwroty rencistówek

12

Podinspektor

Sabina                Szmyd–Rygiel

tel. 134712533

 Zwroty wywłaszczonych nieruchomości, regulowanie stanu prawnego w Księgach Wieczystych

11

Pomoc administracyjna

Franciszek Heichel

tel. 134712539

Ewidencja gruntów i budynków, wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych

11

Inspektor

Maria Zdeb

tel. 134712539

Ewidencja gruntów i budynków, wydawanie wypisów i map

11

Inspektor

Tadeusz Piskorek

tel. 134712539

Ewidencja gruntów i budynków

 

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

1. W zakresie ewidencji gruntów:

1.prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, wprowadzanie zmian na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych, postanowień i orzeczeń sądowych oraz aktów notarialnych,
2.udzielanie informacji o gruntach i budynkach w ramach obsługi stron,
3.wydawanie odpłatnie na żądanie stron wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
4.zapewnienie gminom nieodpłatnego i bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
5.sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
6.wnioskowanie o wykonanie niezbędnych robót geodezyjnych dla potrzeb ewidencji gruntów,
7.prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie map i tabel taksacyjnych,
8.prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego Systemu Informacji o Terenie,
9.prowadzenie indywidualnych spraw związanych z aktualizacją ewidencji gruntów.
10.wydawanie decyzji związanych z aktualizacją operatów ewidencji gruntów.


2. W zakresie geodezji i kartografii:

1.prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych,
2.prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
3.zakładanie osnów szczegółowych,
4.zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej terenu powiatu,
5.rejestracja, aktualizacja i administrowanie państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym,
6.kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,
7.współdziałanie z bazowym Systemem Informacji o Terenie,
8.opracowywanie projektów dochodów i wydatków z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz sprawozdań z jego wykonania,
9.naliczanie opłat i wystawianie faktur za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
10.wydawanie decyzji w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów i użytków,
11.prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów,
12.kompletowanie dokumentacji oraz organizowanie przetargów w trybie zamówień publicznych na wykonanie robót geodezyjnych, związanych z aktualizacją ewidencji gruntów.


3. W zakresie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:

1.uzgadnianie z jednostkami uprawnionymi usytuowania projektowaniych sieci uzbrojenia terenu i budowli,
2.założenie i aktualizowanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
3.współdziałanie z jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu,
4.koordynowanie prac związanych z działalnością Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
5.naliczanie opłat i wystawianie faktur za czynności związanie z uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
 

4. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

1.wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej oraz naliczanie należności i opłat rocznych,
2.wydawanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
3.wydawanie nakazów dotyczących sposobu zagospodarowania gruntów rolnych w celu zabezpieczenia ich przed erozją,
4.przeprowadzenie kontroli terenowej z wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
5.przygotowanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
6.prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych i zdegradowanych oraz orzekanie o zakończeniu rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
7.prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
8.prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
9.prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
10.ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
11.ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

 
5. W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

1.prowadzenie i aktualizacja rejestru zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
2.prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
3.prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste oraz w trwały zarząd,
4.naliczanie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ich aktualizacji, udzielania bonifikat od tych opłat, a także ich podwyższanie i obniżanie – zgodnie z przepisami ustawy,
5.ogłaszanie i prowadzenie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości,
6.wykonywanie czynności prawnych i technicznych związanych z darowiznami i zamianami nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego,
7.ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
8.ustalanie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu,
9.rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalania opłat z tego tytułu,
10.opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu,
11.przygotowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla Wojewody do przekazania gruntów Lasom Państwowym ,
12.wydawanie zgody w formie decyzji na przekazanie gruntów na Skarb Państwa w trybie art.179 Kodeksu Cywilnego,
13.przekazywanie do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa (np. w trybie art. 179 Kodeksu Cywilnego),
14.występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych,
15.orzekanie o przeniesieniu prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa lub Gminy będących w dożywotnim użytkowaniu rencistów lub ich następców prawnych przejętych na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalne,
16.orzekanie o przeniesieniu prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębną własność na rzecz właściciela budynku,
17.prowadzenie spraw związanych z roszczeniami byłych właścicieli o zwrot nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa- rewindykacja,
18.prowadzenie czynności związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa będących w poosiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
19.zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez uwidocznienie hipoteki w księdze wieczystej oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
20.wydawanie decyzji o ustaleniu wartości pozostawionych nieruchomości poza granicami kraju,
21.prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem wartości pozostawionego mienia na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które pozostawiły grunty poza granicami kraju,
22.występowanie przed sądami powszechnymi w imieniu skarbu Państwa w sprawach o ustalenie praw do spadku i o dział spadku, wówczas gdy ustawowym lub testamentowym spadkobiercą jest Skarb Państwa,
23.występowanie przed sądami powszechnymi w imieniu Skarbu Państwa w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa o ustalenie własności, o zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa bądź przez Skarb Państwa, o uzgodnienie treści księgi wieczystej Skarbu Państwa,
24.prowadzenie postępowania oraz orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także ustalanie w drodze decyzji o odszkodowaniu,
25.wydawanie zezwoleń w formie decyzji na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń łączności publicznej a także innych podziemnych , naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń , jeżeli jego właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody ,
26.wydawanie decyzji na czas owe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłaj potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
27.wydawanie decyzji na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu , rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wraził na to zgody,
28.prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
29.prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
30.przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub części pozostającej w zarządzie organów wojskowych , uznanej za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
31.opracowywanie planów i sprawozdań z wykonania zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami oraz z realizacji przyznanych dotacji celowych.


6. W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu

  1. przygotowywanie i opracowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu w sprawach gospodarowania mieniem Powiatu,
  2. przygotowywanie materiałów dla zarządu Powiatu w zakresie sprzedaży, dzierżawy, ogłaszania i prowadzenia przetargów nieruchomości stanowiących mienie Powiatu,
  3. administrowanie i prowadzenie spraw związanych z majątkiem Powiatu,
  4. przygotowywanie i opracowanie dokumentacji związanej z uwłaszczeniem Powiatu,
  5. opracowanie okresowych sprawozdań ze stanu posiadania powiatu oraz sposobu jego zagospodarowania dla Rady Powiatu,
  6. przygotowywanie dokumentacji geodezyjno – prawnej dotyczącej uwłaszczenia dróg powiatowych,
  7. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wypłaty odszkodowania za grunt zajęty pod drogi publiczne – art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
  8. regulowanie stanu prawnego w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
  9. prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru – powiatowego zasobu nieruchomości,
  10. przygotowywanie decyzji wydawanych przez Zarząd w sprawie przekazania nieruchomości w trwały zarząd.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności