Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Wydział Komunikacji i Drogownictwa

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA

ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki dolne ( II piętro)

Numer pokoju  Stanowisko Imię i Nazwisko Kontakt Prowadzi:
17 Kierownik wydziału  Anna Krystian

tel. 134712525

zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, inwestycje drogowe, zarządzanie drogami powiatowymi, zamówienia publiczne
24 Referent Katarzyna Płonka

tel. 134712526

transport krajowy, ośrodki kształcenia kierowców, instruktorzy nauki jazdy, stacje kontroli pojazdów, diagności
22 Podinspektor Anna Tkacz

tel. 134712528

tel./fax: 134712529

rejestracja i ewidencja pojazdów, wydawanie wtórników blankietów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, wyrejestrowywanie i zbycie pojazdów, wydawanie decyzji o nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu, wydawanie decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej
22 Inspektor Magdalena Jarosz
21 Inspektor Krystyna Gaber

tel. 134712527

Prawa jazdy

Rejestracja pojazdów: 8:00 - 14:30

W celu podniesienia sprawności w realizacji zadań wprowadzono dwutorowe załatwianie spraw w zakresie dokumentów rejestracyjnych pojazdów poprzez:

1. umawianie klienta na wyznaczony termin

2. w przypadku nie zgłoszenia się klienta umówionego na daną godzinę, załatwianie spraw klientów nieumówionych na konkretny termin.

W przypadku chęci skorzystania z pierwszej opcji należy umówić się telefonicznie lub osobiście w Urzędzie (pok. nr 22).

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

1. Rejestracja pojazdów:

 

1.dokonywanie rejestrowania i ewidencjonowania pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazdy do ruchu oraz tablic rejestracyjnych

  • wydawanie kart pojazdów i znaków zabezpieczających na wydane dokumenty i tablice,
  • wydawanie wtórników dokumentów dopuszczających pojazdy do ruchu, kart pojazdów, znaków zabezpieczających i tablic rejestracyjnych,

2.przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień nabyciu lub zbyciu pojazdu , dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe bądź o zmianie miejsca zamieszkania (siedziby) właściciela,
3.wycofywanie z ruchu pojazdów,
4.zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających dokumentów,
5.wydawanie tablic tymczasowych, przyjmowanie ich zwrotu oraz prowadzenie w tym zakresie obowiązującego wykazu,
6.wpisywanie terminu badania technicznego do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy,
7.wpisywanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o ustanowieniu zastawu oraz wykreślenie adnotacji na podstawie dokumentów określonych przepisami szczególnymi,
8.wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
9.prowadzenie obowiązujących dla wymienionego wyżej stanowiska pracy rejestrów, gospodarowanie drukami i tablicami – prowadzenie ich ewidencji oraz ewidencji pojazdów i przekazywanie danych do wojewódzkiej ewidencji pojazdów,
10.potwierdzanie zgodności danych dotyczących pojazdów oraz ich właścicieli na żądanie urzędów administracji rządowej i samorządowej oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie wraz z udzieleniem informacji w sprawie wynikających z zajmowanego stanowiska pracy,
11.współdziałanie z organami ustawowo upoważnionymi do prowadzenia postępowania w przedmiocie poszukiwania skradzionych pojazdów, druków, dowodów, pieczęci i tablic rejestracyjnych,
12.podpisywanie decyzji administracyjnych oraz innych pism w zakresie ustalonym upoważnieniem imiennym,
13.przygotowywanie okresowych sprawozdań z zakresu załatwianych spraw.


2. Wydawanie praw jazdy

 

1.wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
2.prowadzenie określonych w przepisach szczegółowych akt kierowców, kartotek, rejestrów i ewidencji obowiązujących druków oraz racjonalne gospodarowanie nimi,
3.wydawanie świadectw kwalifikacji, wtórników kart rowerowych i motorowerowych,
4.przyjmowanie wniosków od kierujących pojazdami i wydawanie wtórników wyżej wymienionych dokumentów,
5.wzywanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom lekarskim w celu sprawdzenia sprawności fizycznej i psychicznej lub do sprawdzenia kwalifikacji,
6.zatrzymywanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
7.cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
8.przygotowywanie dokumentów oraz wydawanie świadectw kwalifikacji osobom uprawnionym do kierowania pojazdami, które spełniły określone ustawowo wymogi niezbędne do ich otrzymania,
9.wydawanie międzynarodowych praw jazdy i prowadzenie ewidencji w tym zakresie
10.współdziałanie z organami rządowej administracji ogólnej i specjalnej oraz jednostkami nie podporządkowanymi organom administracji w sprawach wyżej wymienionych.


3. Badania techniczne pojazdów

 

1.nadzór nad działalnością stacji pojazdów,
2.wydawanie upoważnień dla stacji kontroli pojazdów i diagnostów do przeprowadzania badań technicznych,
3.wydawanie imiennych uprawnień dla diagnostów,
4.przeprowadzanie kontroli w podległych stacjach w zakresie niezbędnego wyposażenia, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5.systematyczne zbieranie ze stacji kontroli pojazdów danych o badaniach technicznych i przekazywanie ich do wojewódzkiej ewidencji pojazdów.


4. Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 

1.prowadzenie ewidencji instruktorów i ośrodków szkolenia kierowców,
2.wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców,
3.sprawowanie nadzoru nad działalnością ośrodków szkolenia oraz przeprowadzenie kontroli w zakresie warunków lokalowych biura i sali wykładowej, dodatkowego wyposażenia pojazdu do nauki jazdy, placu manewrowego i dokumentacji związanej ze szkoleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.


5. Krajowy transport drogowy

 

1.koordynacja potrzeb w zakresie krajowych, regularnych, przewozów pasażerskich na terenie powiatu bieszczadzkiego oraz połączeń z powiatami sąsiednimi,
2.wydawanie uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy,
3.przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania przewozów oraz posiadania przez przewoźników wymaganych dokumentów zgodnych z obowiązującymi przepisami.


6. Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym

 

1.przyjmowanie wniosków i wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.


7. Zarządzanie drogami i zarządzanie ruchem na drogach

 

1.sprawowanie nadzoru nad działalnością Powiatowego Zarządu Dróg,
2.koordynacja potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania dróg i ich modernizacji,
3.przygotowanie dokumentów do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu i projektów zmiany oznakowania oraz prowadzenie ewidencji tych projektów zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
4.wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadgabarytowych
5.wydawanie zezwoleń na wykorzystanie pasa drogowego dróg publicznych w sposób szczególny,
6.nadzór nad bezpieczeństwem ruchu drogowego
7.współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
8.przygotowywanie projektu zaliczenia do kategorii dróg powiatowych i ustalenie ich przebiegu,
9.przygotowywanie opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych,
10.wprowadzanie ograniczeń przewozu ze względu na potrzeby obronności bezpieczeństwa państwa, w wypadku klęski żywiołowej bądź stanu technicznego drogi lub obiektu,
11.opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,
12.opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części,
13.opiniowanie wniosku o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner E-usługi
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności