Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Wydział Komunikacji i Drogownictwa

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA

ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki dolne ( II piętro)

Numer pokoju  Stanowisko Imię i Nazwisko Kontakt Prowadzi:
19 Kierownik wydziału  Anna Krystian

tel. 134712525

adres e-mail

zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, inwestycje drogowe, zarządzanie drogami powiatowymi, zamówienia publiczne
20 Inspektor Stanisław Szymańczyk

tel. 134712526

adres e-mail

transport krajowy, ośrodki kształcenia kierowców, instruktorzy nauki jazdy, stacje kontroli pojazdów, diagności
22 Inspektor Jolanta Kuzar

tel. 134712528

tel./fax: 134712528

adres e-mail

adres e-mail

rejestracja i ewidencja pojazdów, wydawanie wtórników blankietów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, wyrejestrowywanie i zbycie pojazdów, wydawanie decyzji o nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu, wydawanie decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej
22 Inspektor Przemysław Wojdanowski
22 Pomoc administracyjna Anna Tkacz

tel. 134712528

tel./fax.: 134611398

adres e-mail

rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych
21 Inspektor Krystyna Gaber

tel. 134712527

adres e-mail

Prawa jazdy

Rejestracja pojazdów: 8:00 - 14:30

W celu podniesienia sprawności w realizacji zadań wprowadzono dwutorowe załatwianie spraw w zakresie dokumentów rejestracyjnych pojazdów tj.:

1. umawianie klienta na wyznaczony termin

2. w przypadku nie zgłoszenia się klienta umówionego na daną godzinę załatwianie spraw klientów nie umówionych na konkretny termin.

W przypadku chęci skorzystania z pierwszej opcji należy umówić się telefonicznie lub osobiście w Urzędzie (pok. nr 22)   

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

1. Rejestracja pojazdów:

 

1.dokonywanie rejestrowania i ewidencjonowania pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazdy do ruchu oraz tablic rejestracyjnych

  • wydawanie kart pojazdów i znaków zabezpieczających na wydane dokumenty i tablice,
  • wydawanie wtórników dokumentów dopuszczających pojazdy do ruchu, kart pojazdów, znaków zabezpieczających i tablic rejestracyjnych,

2.przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień nabyciu lub zbyciu pojazdu , dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe bądź o zmianie miejsca zamieszkania (siedziby) właściciela,
3.wycofywanie z ruchu pojazdów,
4.zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających dokumentów,
5.wydawanie tablic tymczasowych, przyjmowanie ich zwrotu oraz prowadzenie w tym zakresie obowiązującego wykazu,
6.wpisywanie terminu badania technicznego do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy,
7.wpisywanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o ustanowieniu zastawu oraz wykreślenie adnotacji na podstawie dokumentów określonych przepisami szczególnymi,
8.wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
9.prowadzenie obowiązujących dla wymienionego wyżej stanowiska pracy rejestrów, gospodarowanie drukami i tablicami – prowadzenie ich ewidencji oraz ewidencji pojazdów i przekazywanie danych do wojewódzkiej ewidencji pojazdów,
10.potwierdzanie zgodności danych dotyczących pojazdów oraz ich właścicieli na żądanie urzędów administracji rządowej i samorządowej oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie wraz z udzieleniem informacji w sprawie wynikających z zajmowanego stanowiska pracy,
11.współdziałanie z organami ustawowo upoważnionymi do prowadzenia postępowania w przedmiocie poszukiwania skradzionych pojazdów, druków, dowodów, pieczęci i tablic rejestracyjnych,
12.podpisywanie decyzji administracyjnych oraz innych pism w zakresie ustalonym upoważnieniem imiennym,
13.przygotowywanie okresowych sprawozdań z zakresu załatwianych spraw.


2. Wydawanie praw jazdy

 

1.wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
2.prowadzenie określonych w przepisach szczegółowych akt kierowców, kartotek, rejestrów i ewidencji obowiązujących druków oraz racjonalne gospodarowanie nimi,
3.wydawanie świadectw kwalifikacji, wtórników kart rowerowych i motorowerowych,
4.przyjmowanie wniosków od kierujących pojazdami i wydawanie wtórników wyżej wymienionych dokumentów,
5.wzywanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom lekarskim w celu sprawdzenia sprawności fizycznej i psychicznej lub do sprawdzenia kwalifikacji,
6.zatrzymywanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
7.cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
8.przygotowywanie dokumentów oraz wydawanie świadectw kwalifikacji osobom uprawnionym do kierowania pojazdami, które spełniły określone ustawowo wymogi niezbędne do ich otrzymania,
9.wydawanie międzynarodowych praw jazdy i prowadzenie ewidencji w tym zakresie
10.współdziałanie z organami rządowej administracji ogólnej i specjalnej oraz jednostkami nie podporządkowanymi organom administracji w sprawach wyżej wymienionych.


3. Badania techniczne pojazdów

 

1.nadzór nad działalnością stacji pojazdów,
2.wydawanie upoważnień dla stacji kontroli pojazdów i diagnostów do przeprowadzania badań technicznych,
3.wydawanie imiennych uprawnień dla diagnostów,
4.przeprowadzanie kontroli w podległych stacjach w zakresie niezbędnego wyposażenia, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5.systematyczne zbieranie ze stacji kontroli pojazdów danych o badaniach technicznych i przekazywanie ich do wojewódzkiej ewidencji pojazdów.


4. Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 

1.prowadzenie ewidencji instruktorów i ośrodków szkolenia kierowców,
2.wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców,
3.sprawowanie nadzoru nad działalnością ośrodków szkolenia oraz przeprowadzenie kontroli w zakresie warunków lokalowych biura i sali wykładowej, dodatkowego wyposażenia pojazdu do nauki jazdy, placu manewrowego i dokumentacji związanej ze szkoleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.


5. Krajowy transport drogowy

 

1.koordynacja potrzeb w zakresie krajowych, regularnych, przewozów pasażerskich na terenie powiatu bieszczadzkiego oraz połączeń z powiatami sąsiednimi,
2.wydawanie uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy,
3.przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania przewozów oraz posiadania przez przewoźników wymaganych dokumentów zgodnych z obowiązującymi przepisami.


6. Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym

 

1.przyjmowanie wniosków i wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.


7. Zarządzanie drogami i zarządzanie ruchem na drogach

 

1.sprawowanie nadzoru nad działalnością Powiatowego Zarządu Dróg,
2.koordynacja potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania dróg i ich modernizacji,
3.przygotowanie dokumentów do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu i projektów zmiany oznakowania oraz prowadzenie ewidencji tych projektów zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
4.wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadgabarytowych
5.wydawanie zezwoleń na wykorzystanie pasa drogowego dróg publicznych w sposób szczególny,
6.nadzór nad bezpieczeństwem ruchu drogowego
7.współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
8.przygotowywanie projektu zaliczenia do kategorii dróg powiatowych i ustalenie ich przebiegu,
9.przygotowywanie opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych,
10.wprowadzanie ograniczeń przewozu ze względu na potrzeby obronności bezpieczeństwa państwa, w wypadku klęski żywiołowej bądź stanu technicznego drogi lub obiektu,
11.opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,
12.opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części,
13.opiniowanie wniosku o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
/
adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505